Specialista na zahradní a profesionální slunečníky

Obchodní podmínky

Platné od 1.1.2014.

1. Všeobecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na nákup zboží v internetovém obchodě www.slunecniky.cz, který provozuje společnost spoint distribution s.r.o., Husova 2581, Brandýs nad Labem, PSČ 250 01, IČ: 24809098, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176242.
 2. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 3. Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definován v bodě 2.b. níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
 4. Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v bodě 2.c. níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a jednotlivá ustanovení těchto obchodních podmínek, které jsou označena pro kupující - spotřebitele, v takovém případě neplatí a pro obchodně právní vztah se nepoužijí.
 5. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.
 6. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že prodávané zboží je určeno pro použití v domácnosti, není-li uvedeno v kupní smlouvě jinak. Prodávané zboží není určeno pro použití v komerčním prostředí, např. do restaurací, hotelů apod. Prodávající neodpovídá za vady způsobené nadměrnou zátěží používáním zboží na jiné komerční nebo nekomerční účely než jeho použití v domácnosti.
 7. Prodávající dodává zboží kupujícím pouze na území České republiky. Objednávky s místem doručením mimo území České republiky nejsou akceptovány a nevztahují se na ně tyto obchodním podmínky.

2. Vymezení pojmů

 1. Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.
 2. Kupující – spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.
 3. Kupující – jiný subjekt je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 4. Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva. Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž zboží a další služby jako je např. výnos zboží do patra apod.
 5. Prodávající je plátcem DPH, prodejní ceny jsou uváděny včetně DPH. K ceně je připočítáváno dopravné podle pravidel stanovených níže v čl. 6 těchto obchodních podmínek.

3. Postup uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávka kupujícího v internetovém obchodě je návrhem kupní smlouvy.
 2. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího doručeným prostřednictvím e-mailu kupujícímu.
 3. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu dodat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.
 2. Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednávce zboží, které je potvrzeno závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.
 3. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží bez vad v souladu s platným právním řádem České republiky na adresu udanou kupujícím, je-li taková adresa na území České republiky. V případě osobního odběru bude zboží připraveno k odběru v provozovně prodávajícího a kupující bude informován emailem nebo telefonicky.
 4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné řádně a včas.
 5. Vlastnické právo přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny a předání zboží kupujícímu.
 6. V souladu s § 53 odst. 7 ObčZ. má kupující – spotřebitel, definován v bodě 2.2 výše, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě má prodávající právo na úhradu nákladů souvisejících s koupí a vrácením zboží. Náklady související s koupí a vrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu, v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a používání, bude kupujícímu vrácena kupní cena zboží snížena o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu. Kupující hradí náklady na přepravu spojené s vrácením zboží.
 7. Zboží upravené (povrchová úprava, změna materiálu, rozměry podle požadavků kupujícího apod.) na základě požadavku kupujícího nebo objednané na základě zvláštního požadavku kupujícího nelze vrátit.
 8. V případě že, se kupující – spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučujeme následující postup: kupující – spotřebitel kontaktuje prodávajícího na e-mailové adrese obchod@slunecniky.cz  nebo telefonicky na tel. čísle 212 240 825 nebo zasláním dopisu na adresu sídla prodávajícího a uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

5. Platba za zboží

 1. Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného.
 2. Kupující může uhradit kupní cenu a dopravné osobně při převzetí zboží od pracovníka přepravní služby pokud je zboží zasíláno na dobírku, nebo může uhradit kupní cenu osobně při výdeji zboží v provozovně prodávajícího, nebo bankovním převodem na účet prodávajícího v případě platby předem.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat zálohu za účelem dalšího postupu a to ve výši 50%-100% z celkové výše objednávky a to zejména pro objednávky s hodnotou vyšší než 10.000,- Kč.
 4. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

6. Termín dodání a doprava

 1. Pokud je objednané zboží skladem, bude zboží kupujícímu expedováno obvykle do tří pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy a úplném zaplacení kupní ceny a dopravného nebo do pěti pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy v případě zaslání zboží na dobírku (dále jen „termín dodání zboží“).
 2. U zboží, které není skladem, je obvyklý termín dodání zboží jeden až deset týdnů. V případě, že objednané zboží není skladem, bude kupující informován o předpokládané dodací lhůtě. Pokud s dodací lhůtou nesouhlasí, bude objednávka zrušena.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zrušit v případě, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena.
 4. Zásilky jsou zasílány přepravní službou nebo si kupující může zvolit osobní odběr v provozovně prodávajícího.
 5. Kupující je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky a ověřit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, kupující není povinen zásilku převzít.
 6. Pokud byla zásilka doručena přepravní službou a vykazuje znaky poškození, kupující sepíše s přepravní službou zápis o škodě. Poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné rozsah poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 7. Pokud kupující zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, kupující si bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla kupujícímu zásilka doručena, vyžádá u přepravce sepsání zápisu o škodě, převzetí zásilky u kupujícího a její doručení zpět prodávajícímu. Kupující nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit, aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena. Doporučujeme také zaslat fotodokumentaci poškozeného zboží a obalu.
 8. Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit prodávajícímu na dodacím listu.
 9. Dopravné je zdarma pro objednávky v celkové ceně od 5.000,- Kč včetně DPH, pro objednávky do 5.000,- Kč včetně DPH je účtováno dopravné ve výši 150,- Kč včetně DPH.
  Dopravné nezahrnuje montáž, rozbalení, instalaci, výnos do patra nebo dodání do bytu zákazníka. Přepravce garantuje dodání k "prvním dveřím" nebo na místo kam je možné zboží s ohledem na jeho rozměry doručit. Přepravce negarantuje přesnou hodinu dodání, dopravní služba dodává obvykle v rozmezí 8-16hodin od pondělí do pátku.
 10. Kupující je povinen uhradit dopravné i v případě, že nepřevezme od přepravce zaslané zboží z důvodů na straně kupujícího. Pokud kupující před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží nenahlásí prodávajícímu emailem nebo telefonicky odstoupení od kupní smlouvy, bude kupujícímu následně zaslána faktura ve výši dopravného.

7. Záruka a reklamační řád

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
 2. Faktura – daňový doklad za zboží slouží současně jako záruční list.
 3. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době.
 4. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.
 5. Vadou zboží není
  • obvyklý barevný rozdíl nebo rozdíl ve struktuře u přírodních materiálů
  • přirozená změna odstínu dřeva vlivem povětrnostních podmínek
  • drobné praskliny dřeva způsobené změnou vlhkosti
 6. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné změny provedení a rozměrů prodávaného zboží.
 7. Záruka se nevztahuje na výrobky, které byly nesprávně skladovány nebo smontovány, nevhodným nebo nesprávným způsobem používány, pozměněny nebo čištěny za použití nesprávného postupu nebo nevhodnými čisticími prostředky. Záruky nekryjí běžné opotřebení, dále pak poškození nebo poškrábání způsobené nárazem nebo při nehodě.
 8. Záruky se vztahují pouze na použití v domácnosti, pokud není u zboží povoleno jiné použití.
 9. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 10. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 11. Záruční doba činí pro kupujícího – spotřebitele (jak je definován v bodě 2.b výše) 24 měsíců a pro kupujícího – jiný subjekt (jak je definován v bodě 2.c výše) 6 měsíců.
 12. V rámci odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží má kupující – spotřebitel následující oprávnění:
  • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující – spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
  • Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující – spotřebitel právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Tatáž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.
  • Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má kupující – spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.
 13. Oprávnění pro ostatní kupující:
  • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující – jiný subjekt právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží.
  • Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která nebrání obvyklému užívání, má kupující – jiný subjekt právo na výměnu zboží nebo má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.
  • Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání obvyklému užívání, má kupující – jiný subjekt právo na výměnu zboží, přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo na odstoupení od smlouvy.
 14. Kupující může uplatnit reklamaci u prodávajícího jakýmkoli způsobem. Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup uplatnění reklamace: Ve všech případech doporučujeme zaslat fotodokumentaci s popisem zjištěných vad na emailovou adresu reklamace@slunecniky.cz.
 15. Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím - spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.
  Tato lhůta 30 dnů není závazná vůči kupujícímu – jinému subjektu, jehož vztah s prodávajícím se řídí obchodním zákoníkem.
 16. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
 17. Prodávající informuje v souladu s ustanovením § 14 zákona o ochraně spotřebitele kupujícího-spotřebitele, že věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Bližší informace o daném subjektu lze nalézt na internetové stránce: www.coi.cz.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.
 2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek.
 3. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.
 4. Objednávka kupujícího, jakož i její změny a doplňky musejí být učiněny prostřednictvím příslušného formuláře na internetové stránce www.slunecniky.cz (pod volbou Váš účet/Historie objednávek/Detail objednávky) nebo emailem na adrese obchod@slunecniky.cz.
 5. Zvláštní ujednání s kupujícím učiněná v kupní smlouvě, která jsou v rozporu s těmito obchodními podmínkami, mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

9. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“).
 2. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že souhlasí s těmito skutečnostmi: 
  • Prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, fakturační a dodací adresa, emailová adresa a telefonní číslo kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího“) v elektronické podobě.
  • Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího a pro marketingové účely prodávajícího.
  • Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou přepravní společnosti, která bude provádět dopravu zásilky kupujícímu.
  • Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.
  • Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou uchovávány po dobu souhlasu kupujícího se zpracováváním těchto údajů.
 3. Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího.


Slovenští zákazníci

Zasíláme i na Slovensko! Dopravné pro slovenské zákazníky bude však účtováno ve výši podle ceníku přepravní služby. Dopravné zdarma se na objednávky pro Slovensko nevztahuje . Po potvrzení objednávky a uvedení přesného místa dodání Vás budeme informovat o ceně dopravy, jako orientační ceník pro dodávku Vám může posloužit ceník uvedený na www.toptrans.cz. Platba je možná pouze platebním příkazem před dodáním zboží, na dobírku na Slovensko nezasíláme.